Google

homepageabout Interridge China Steering Committee news and events Working Reports meetings introduction of our experts calendar of work about Interridge
Steering Committee

Yongshun John Chen Department of Geophysics, SESS, Peking University, Beijing 100871
(Chair)
Shaoyong JiangNanjing University

Jiabiao Li, Hangzhou 310012

Jianghai LiDepartment of Geology, SESS, Peking University, Beijing 100871

Zhifei LiuTongji University

Xuelin Qiu

Xuefa Shi

Xin Su

Nengyou Wu

Zhihong WangInstitute of Geology Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029

Xiang Xiao

Ying Ye

Zhigang Zeng

Shikui Zhai

Huaiyang ZhouGuangzhou Institute of Geochemistry Chinese Academy of Science
contact us   /    correlated links  /   Chinese version